Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

kobieta-pracuje-na-laptopie

Prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Jednak to, w jakiej formie będzie się on odbywać, zależy od typu prowadzonej działalności oraz wysokości rocznych dochodów. Polskie prawo umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie księgowości uproszczonej bądź pełnej. Natomiast nie każdy właściciel firmy może skorzystać z księgowości uproszczonej. Zatem kogo dotyczy księgowość pełna i jakie są jej zasady?

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości niezależnie od osiąganych dochodów spoczywa na spółkach:

  • akcyjnych;
  • komandytowych;
  • komandytowo-akcyjnych;
  • z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oprócz wyżej wymienionych typów spółek do prowadzenia pełnej księgowości są także zobligowani wszyscy przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość, którzy za poprzedni rok finansowy osiągnęli przychody netto przewyższające 2 mln euro. Zatem Limit ten obejmuje spółki cywilne, jawne, partnerskie, a także jednoosobowe działalności gospodarcze. Z kolei przeliczanie limitu odbywa się według uśrednionego kursu ogłoszonego przez NBP z pierwszego dnia roboczego października roku, poprzedzającego rok obowiązywania pełnej księgowości. Limit przychodów w roku 2021 wynosi 9 030 600 zł.

Na czym polega pełna księgowość?

Pełne księgi rachunkowe są niezbędne do ewidencjonowania wszystkich zdarzeń i operacji finansowych przedsiębiorstwa z zachowaniem porządku chronologicznego.  Uszczegóławiając, pełna rachunkowość służy do zapisywania obrotów, pasywów, aktywów oraz sald. Zatem przechowane są w niej wszelkie informacje dotyczące majątku, należności, zobowiązań, przychodów i kosztów. Pełne księgi rachunkowe obejmują prowadzenie:

  • dziennika służącego do zapisu danych o operacjach w porządku chronologicznym;
  • księgi głównej przeznaczonej do rejestracji zdarzeń gospodarczych;
  • ksiąg pomocniczych służących do uzupełnienia zapisów kont księgi głównej;
  • inwentarza składników aktywów i pasywów;
  • zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald ksiąg pomocniczych;
  • sprawozdania finansowego.

Prowadzenie pełnej księgowości jest skomplikowaną formą ewidencji operacji gospodarczych. Ponadto wszystkie zapisy muszą być prowadzone prawidłowo i rzetelnie – wszelkie błędy stanowią duży problem dla przedsiębiorstwa. Dlatego, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, warto skorzystać z usług profesjonalnego biura księgowego.